win 8 远程桌面文件复制问题(图)

    用win7连接远程桌面,可以很方便的在宿主机之间文件复制粘贴。但用win8.1远程连接桌面时,却发现不能复制文件了。查看网上资料,最后总结实现此过程如下:

    win+R,运行mstsc,如下图所示:

    

    点击ok,然后选择show options,如下图所示:

    

    切换到选项卡local resources,然后点击块local devices and resources中的more,如下图所示:

    

    选择drives中要共享的磁盘,点击ok按钮,如下图所示:

    

    最后点击connect按钮,即可连接。

    

0 条评论

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用 * 标注